ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι παθολογοανατομικές εξετάσεις των ασθενών του Ιατρικού Διαβαλκανικού, διενεργούνται με ευθύνη της συνεργαζόμενης «Ιστοδιευρευνητική Α.Ε»  που στελεχώνεται από ιατρούς παθολογοανατόμους με 20ετή και πλέον εμπειρία και διευθύνεται επιστημονικά από πανεπιστημιακό καθηγητή.

Το Εργαστήριο της «Ιστοδιερευνητική Α.Ε» είναι διαπιστευμένο για την ποιότητα των υπηρεσιών του με ISO 15189:2012 (αριθμός πιστοποιητικού 971). Παρέχει απόλυτα αξιόπιστη διάγνωση και ταχύτητα απόδοσης των αποτελεσμάτων.

Η «ταχεία βιοψία» που αφορά στην αξιολόγηση του λεμφαδένα φρουρού και στον έλεγχο των χειρουργικών ορίων εκτομής, διενεργείται εντός του Ιατρικού Διαβαλκανικού με ευθύνη της «Ιστοδιευρευνητική Α.Ε

Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο λειτουργεί σε ολοήμερη βάση και υποστηρίζει αδιάλειπτα τις κλινικές και τους ιατρούς στη μελέτη ανθρώπινων οργάνων, ιστών ή κυττάρων κατά τη διαγνωστική διερεύνηση πρακτικά όλων των νοσημάτων και όχι μόνο των όγκων. Διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας γενεάς που φέρει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

Διενεργείται εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος των εξειδικευμένων μεθόδων στο ίδιο κέντρο ελέγχου ποιότητας των εργαστηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKNEQAS).

Εφαρμόζονται διαγνωστικά πρωτόκολλα και πρότυπα καταγραφής αποτελεσμάτων όπως αυτά προσδιορίζονται από το Κολλέγιο Αμερικανών Παθολογοανατόμων (College of American Pathologists).

Οι χρόνοι διεκπεραίωσης των διαφόρων εξετάσεων (turnaround time) είναι αυτοί που απαιτούνται από τα διεθνή πρωτόκολλα διαπίστευσης.

Τέλος, σημαντικότατο στοιχείο διαφοροποίησης του Εργαστηρίου της «Ιστοδιευρευνητική Α.Ε  αποτελεί η τήρηση λειτουργικού αρχείου διαγνωστικού υλικού από την έναρξη της λειτουργίας του.
Η σημασία της διαθεσιμότητας του αρχείου αυτού έγκειται κυρίως στη δυνατότητα εφαρμογής πρόσθετων δοκιμασιών φαρμακοσυμβατότητας ακόμη και χρόνια μετά την αρχική διάγνωση ενός όγκου.

Δείτε αναλυτικά τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, τη ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ και την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ της «ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ».